Projecten

Onderstaand treft u een selectie aan van onze
opdrachtgevers en projecten, waar istaDES zorgdraagt
voor het beheer van de energie-installaties.

 

9 klanten
135 complexen
7786 aansluitingen

 

 

Een selectie van onze projecten. Lees hier hoe istaDES de vraagstukken voor zowel de beheerders als eindgebruikers oplost.

QuaWonen

Het betreft 15 complexen / 1023 woningen.

Welke werkzaamheden voert istaDES uit voor QuaWonen

istaDES biedt QuaWonen een totaalconcept voor het outsourcen van het complete energievraagstuk.

Techniek

Gasabsorptie warmtepompen in bedrijf stellen
De complexen worden verwarmd met gasgestookte cv ketels, terwijl ook gasabsorptie warmtepompen aanwezig zijn. istaDES is gestart met een onderzoek waarom de gasabsorptie warmtepompen niet in bedrijf waren. Deze duurzame energievoorziening is na onderhoud weer in bedrijf gesteld. Dit is voor QuaWonen de eerste stap naar verduurzaming.

Aansturing installateur
In overleg met installateur Feenstra zijn KPI’s en SLA’s opgesteld. Per kwartaal vindt overleg plaats met QuaWonen over de gang van zaken. Voldoet het huidige onderhoudscontract aan de behoefte van de woningcorporatie / eindgebruikers en hoe verloopt de uitvoering. Daar waar nodig wordt er een plan van aanpak gemaakt om de opgestelde KPI’s te gaan halen en wordt overleg gevoerd met de onderhoudspartij.

Monitoring
Niet alleen het vaststellen van deze KPI’s is van belang, het gaat er juist om deze prestatie-indicatoren te registreren en te monitoren. Dit doet istaDES door alle meetpunten binnen de gestelde kaders via de online tool van ista, ReduQ, inzichtelijk en interpretabel te maken. Ook storingen, met een analyse op veel voorkomende klachten, correctief en preventief onderhoud en planmatig onderhoud maken onderdeel uit van de kwartaalrapportage. Hierdoor worden storingen voorkomen en wordt het warmteaanbod op de voordeligste manier goed afgesteld op de warmtevraag. Afhankelijk van de energetische prestaties zal istaDES advies uitbrengen t.a.v. verdere verduurzaming.

Financieel

Financieel management / Contractbeheer
Het debiteurenbeheer is via istaDES geregeld, zo ook het contractbeheer.
De incasso activiteiten en de afrekening vindt nu plaats via istaDES en dus niet meer via QuaWonen. Ook rekent istaDES direct af bij mutaties en verzorgt het opstellen en het beheer van het leveringscontract en de algemene voorwaarden voor nieuwe huurders. Hierin werkt istaDES nauw samen met de afdeling Debicasso van ista Nederland. istaDES voert daarnaast controle uit op de inkoopfacturen.

Vaststellen Tarieven (Gigajoule en vastrecht)
istaDES stelt in overleg met de QuaWonen jaarlijks de tarieven vast. Deze tarieven zijn lager dan de tarieven van het ACM. Uiteraard gebeurt dit in samenspraak met energieleverancier Four Energy.


Klantcontact

Voor de bewoners van QuaWonen is een speciaal telefoonnummer beschikbaar dat zij kunnen bellen bij storingen en voor verder klantcontact over technische vragen, vragen over tarieven, voorschotbetaling en de afrekening en algemene vragen. In overleg met QuaWonen verzorgt istaDES de communicatie naar de bewoners.


Kwartaalrapportage


De kwartaalrapportage biedt inzicht in Techniek, Financien, Klantcontact en Huurderstevredenheid. Per kwartaal rapporteren wij o.a.:

Financieel:     

 • Openstaande debiteuren
 • Betaalde inkoop facturen
 • Mutaties
 • Leegstand
   

Techniek:       

 • Alle klachten
 • Analyse op veelvuldige klachten
 • Stand van zaken Onderhoud
 • Stand van zaken Planmatig onderhoud
 • Rendement per complex


Klantcontact:

 • Afgehandelde klachten in type en per complex
 • Openstaande klachten

 

 

Elan Wonen

Het betreft 17 complexen / 1294 woningen.

Welke werkzaamheden voert istaDES uit voor Elan Wonen

istaDES biedt Elan Wonen een totaalconcept voor het outsourcen van het complete energievraagstuk.
Tot dan toe verzorgde Elan Wonen zelf de warmtelevering en het onderhoud van de energie-installaties en rekende zelf met de huurders af.
istaDES werkt samen met warmteleverancier Four Energy. Samen dragen zij zorg voor de warmtelevering aan de collectief gestookte complexen van Elan Wonen.

istaDES verzorgt voor Elan Wonen alle modules: Techniek, Financiën / Contractbeheer en Klantcontact. In alle fasen in het proces is er wekelijkse begeleiding vanuit istaDES op technisch, administratief en communicatief gebied.

Techniek

Inlezen en vaststellen KPI’s
istaDES is gestart met het inlezen in de technische en financiële processen en het beoordelen van de huidige energieprestaties. Van belang is om vast te leggen welke energieprestaties van het systeem verwacht worden en onder welke voorwaarden preventief onderhoud plaats vindt. istaDES heeft deze KPI’s samen met Elan Wonen en de onderhoudspartij Schouten Techniek aangescherpt en contractueel vastgelegd.

Monitoren KPI’s en rendementsbewaking
Niet alleen het vaststellen van deze KPI’s is van belang, het gaat er juist om deze prestatie-indicatoren te registreren en te monitoren. Dit doet istaDES door alle meetpunten binnen de gestelde kaders via de monitoringtool van ista, ReduQ, inzichtelijk en interpretabel te maken.

Opstellen MJOB met onderhoudspartij
istaDES heeft in samenwerking met Schouten Techniek een meerjaren onderhoudsbegroting opgesteld, waarmee inzicht verkregen wordt in de kosten op lange termijn.

Aansturing installateur
In overleg met Elan Wonen en installateur Schouten Techniek zijn KPI’s en SLA’s opgesteld. Per kwartaal vindt overleg plaats met Elan Wonen over de gang van zaken. Voldoet het huidige onderhoudscontract aan de behoefte van Elan Wonen en de huurders en hoe verloopt de uitvoering. Daar waar nodig wordt er een plan van aanpak gemaakt om de opgestelde KPI’s te gaan halen en wordt overleg gevoerd met de onderhoudspartij.


Financieel

Financieel management / Contractbeheer
Het debiteurenbeheer is via istaDES geregeld, zo ook het contractbeheer.
De incasso activiteiten en de afrekening vindt nu plaats via istaDES en dus niet meer via Elan Wonen. Ook rekent istaDES direct af bij mutaties en verzorgt het opstellen en het beheer van het leveringscontract en de algemene voorwaarden voor nieuwe huurders. Hierin werkt istaDES nauw samen met de afdeling Debicasso van ista Nederland. istaDES voert daarnaast controle uit op de inkoopfacturen.

Vaststellen Tarieven (Gigajoule en vastrecht)
istaDES stelt in overleg met de Elan Wonen jaarlijks de tarieven vast. Deze tarieven zijn lager dan de tarieven van het ACM. Uiteraard gebeurt dit in samenspraak met energieleverancier Four Energy.

Klantcontact

Voor de bewoners van Elan Wonen is een speciaal telefoonnummer beschikbaar dat zij kunnen bellen bij storingen en voor verder klantcontact over technische vragen, vragen over tarieven, voorschotbetaling en de afrekening en algemene vragen.Kwartaalrapportage  

Per kwartaal rapporteren wij o.a.:

Financieel:     

 • Openstaande debiteuren
 • Betaalde inkoop facturen
 • Mutaties
 • Leegstand
 • Voorstel voorschotten per bewoner
 • Voorstel GJ en Vastrecht


Techniek:       

 • Alle klachten
 • Storingsgraad per complex
 • Responsetijden per complex
 • Analyse op veelvuldige klachten
 • Stand van zaken onderhoud
 • Stand van zaken planmatig onderhoud
 • Rendement per complex
 • ReduQ rapportage per complex
 • Voorstellen voor verbetering 


Klantcontact: 

 • Afgehandelde klachten in type en per complex
 • Openstaande klachten


Verduurzamen

Volgende stap is om Elan Wonen te begeleiden bij het verduurzamen van 313 woningen. Deze woningen worden gereed gemaakt voor stadverwarming. Dit project pakt istaDES samen met de installateur op.

Vestia

Het betreft 29 complexen / 2071 woningen.

Hoe pakt istaDES dit aan

Inlezen en vaststellen KPI’s
istaDES is gestart met het inlezen in de technische en financiële processen en het beoordelen van de huidige energieprestaties van de WKO’s. Wanneer een gebouw wordt verwarmd en gekoeld door middel van een WKO is het van belang om vast te leggen welke energieprestaties van het systeem verwacht worden en onder welke voorwaarden preventief onderhoud plaats vindt.

In de volgende fase zal istaDES deze KPI’s samen met Vestia contractueel vastleggen.

Monitoren KPI’s
Niet alleen het vaststellen van deze KPI’s is van belang, het gaat er juist om deze prestatie-indicatoren te registreren en te monitoren. Dit doet istaDES door alle meetpunten binnen de gestelde kaders via de online tool van ista, ReduQ, inzichtelijk en interpretabel te maken.


Rendementsbewaking
Vestia heeft verschillende systemen open / gesloten bronnen, individuele/collectieve opwekking. Op dit moment wordt er gewerkt om alle warmtepompen van ITHO in samenwerking met ITHO radiografisch uit te lezen en in de online portal van ista Nederland op te nemen zodat zowel de bewoners, istaDES als de installateur deze kunnen bewaken. Voor alle collectieven systemen wordt een inventarisatie gemaakt van de meters om deze via ReduQ uit te kunnen lezen.


Opstellen MJOB met onderhoudspartij
istaDES heeft in samenwerking met de installateurs een meerjaren onderhoudsbegroting opgesteld, waarmee inzicht verkregen wordt in de kosten op lange termijn.

 

In deze fase is nog geen verdere informatie beschikbaar over de verdere activiteiten van istaDES voor Vestia. Zodra wij nadere informatie hebben over de werkzaamheden, oplossingen en resultaten zullen wij deze hier opnemen . 

DeaweB (Duurzame energie alliantie west-Brabant)

DeaweB is een samenwerkingsverband van 4 woningcorporaties in de regio West Brabant, met als concreet plan om de warmte-koude installaties (WKO) te outsourcen. De praktijk van de deelnemers aan DeaweB wees uit dat het zelf beheren van de installaties complex is en dat van veel installaties onbekend is hoe deze presteren.

istaDES is inmiddels betrokken bij het beheer en de optimalisatie van de WKO installaties van 3 woningcorporaties.

Welke werkzaamheden voert istaDES uit

Standaardisatie onderhoudscontracten
istaDES is gestart met het inlezen van de bestaande onderhoudscontracten en heeft deze in overleg met de woningcorporaties gestandaardiseerd en de KPI’s bepaald.

Selectieprocedure onderhoudspartijen
Vervolgens heeft istaDES een aanbestedingstraject uitgezet in de markt en de juiste onderhoudspartijen hiervoor geselecteerd. Met iedere woningcorporatie evalueert istaDES de huidige gang van zaken: Voldoet het huidige onderhoudscontract aan de behoefte van de woningcorporatie / eindgebruikers en hoe verloopt de uitvoering. Daar waar nodig worden de KPI’s aangescherpt en wordt overleg gevoerd met de onderhoudspartij.

Monitoren KPI’s 
Niet alleen het vaststellen van deze KPI’s is van belang, het gaat er juist om deze prestatie-indicatoren te registreren en te monitoren. Dit doet istaDES door alle meetpunten binnen de gestelde kaders via de online tool van ista, ReduQ, inzichtelijk en interpretabel te maken

Voor alle collectieve systemen wordt een inventarisatie gemaakt van de meters om deze vervolgens via ReduQ uit te kunnen lezen.

Advies inzake de bron van de WKO
Bij één van de bronnen was een koude overschot. De omgevingsdienst wilde hiervoor een technische oplossing, echter door een goed plan van aanpak te maken en te laten zien dat het koude overschot binnen een paar jaar onder het gewenst niveau zal zitten, hoeft dit nu niet.

Kwartaalrapportages
istaDES verzorgt kwartaalrapportages waardoor het functioneren van de installaties goed te volgen is en bijgestuurd kan worden. Hierdoor worden storingen voorkomen en wordt het warmteaanbod op de voordeligste manier goed afgesteld op de warmtevraag.

 

 

Wilt u weten wat istaDES voor uw organisatie kan betekenen of wilt u meer informatie over onze projecten? Bel 010 2455700 of stuur een e-mail naar info@istades.nl