istaDES staat garant voor vakkundig beheer

Het beheer van (duurzame) energie-installaties zorgt voor het verhogen van het financiële rendement, inzage in het MJOB voor de vastgoedeigenaar, gecombineerd met de dienstverlening van klantenservice, monitoring en het individueel afrekenen van de energiestromen. Dit volledige traject kunt u geheel uit handen geven, waardoor u er geen omkijken meer naar heeft. 

Als corporatie of vastgoedmanager wilt u zo efficiënt en voordelig mogelijk warmte leveren aan uw bewoners. U weet als geen ander dat duurzaam beheer van blok- / stadsverwarming en duurzame energie-installaties steeds belangrijker wordt. Grip hebben op het functioneren van de energie-installatie, daar draait het om bij beheren. Dat levert niet alleen een comfortabele woonomgeving op, maar ook energiebesparing en dus tevreden bewoners. Beheer en onderhoud is ook financieel gezien aantrekkelijk, het vergroot de levensduur en verhoogt het rendement van uw installatie.

Voor veel corporaties is energie-exploitatie niet langer een kernactiviteit. Daarnaast gaan veranderingen in wetgeving snel, waardoor corporaties veel moeten investeren om de benodigde kennis op peil te houden. Dit zorgt ervoor dat het vaak lastig is het beheer van de energie-installatie individueel op te pakken. Hierdoor is groeiende behoefte aan het vakkundig beheer van installaties. 

Als zusterorganisatie van ista Nederland staat istaDES garant voor vakkundige beheer van uw (duurzame) energie-installatie.

Dienstverlening in vijf modules

De beheer activiteiten zijn onder te verdelen in 5 modules: Techniek, Contractbeheer, Debiteurenbeheer, Klantenservice en Monitoring.

Het technisch beheer, het verzorgen van de leveringsovereenkomsten, alle financiële zaken rondom de afrekening, de klantenservice en de juridische aspecten van uw collectieve energie-installaties zijn bij istaDES in goede handen. Dit volledige traject kan istaDES van u overnemen, waardoor u er geen omkijken meer naar heeft. Met de module Monitoring, via de tool ReduQ, maken wij alle energiestromen inzichtelijk waardoor we grip krijgen op de energiekosten en energetische prestaties van uw gebouwen. 

Meer informatie over deze aandachtsgebieden:

Klantenservice

Contractbeheer

Techniek

Debiteurenbeheer

Monitoring

istaDES ondersteunt en ontzorgt

De dienstverlening van istaDES is gebaseerd en ontwikkeld op basis van de wensen en behoeften vanuit de markt. In de afgelopen jaren is er veel veranderd. Het type installatie verandert, meetsystemen worden slimmer en datacollectie wordt steeds belangrijker. Klimaatbescherming en de maatregelen daaromtrent nemen een steeds grotere rol in. Allemaal zaken die ervoor zorgen dat ons marktsegment en vooral onze klanten steeds hogere eisen stellen aan kwaliteit en dienstverlening in de breedste zin van het woord.

istaDES ondersteunt en ontzorgt u op alle aandachtsgebieden van warmte-exploitatie door specialistische kennis op het gebied van steeds complexer wordende installaties. Van het technisch beheer tot het verhogen van het financiële rendement en van klantenservice tot de juridische aspecten van de collectieve energie-installaties. Zo kunnen wij een verregaande samenwerking met u en uw onderhoudspartij aangaan om de continuïteit van energielevering aan uw eindgebruikers te waarborgen en waar mogelijk op kosten te besparen. Alle werkzaamheden die verband houden met het beheer kunt u bij istaDES onderbrengen. Daarbij blijven kennis en kunde aangaande uw energie-installatie in uw organisatie behouden. 

Rendement van uw installatie verhogen - storingen voorkomen - energiekosten voor uw eindgebruikers verlagen.

Uiteraard kunnen wij u ook op deelgebieden ontzorgen, geheel op uw wensen en behoeften afgestemd. Zo heeft u er geen omkijken meer naar.

Samenwerking met istaDES leidt tot:

  • Ontzorging
  • Samenwerking
  • Behoud van kennis
  • Kostenvoordeel
  • Duurzaamheid en Continuïteit


istaDES ontzorgt u bij de volgende installaties:

  • Blokverwarming
  • Stadsverwarming
  • Duurzame energie-installaties, zowel collectief als individueel 

Drie fasen

Wij onderscheiden in het kort de volgende fasen.

Fase 1: Opstarten beheer van de collectieve installatie
Voordat gestart kan worden met het beheren van de collectieve-installatie, wordt door istaDES door middel van het inlezen de status bepaald. De (collectieve) installatie moet aan een aantal criteria voldoen, voordat het beheer kan worden overgenomen.  Na afronding van de inleesfase ontvangt u per locatie een inleesrapportage.

Fase 2: Opschonen – herstellen
De gebreken c.q. tekortkomingen zoals die bij het inlezen zijn vastgesteld, dienen te worden hersteld. De begeleiding c.q. het uitvoeren van dit opschonen gebeurt onder regie van istaDES.

Fase 3: Beheren van de energie-installatie
Na afronding van fase 1 en 2 start de beheerfase. Tijdens de beheerfase blijkt of de energie-installatie financieel en technisch rendeert. Wanneer blijkt dat het rendement onvoldoende is, adviseert istaDES over mogelijke verbeteringen aan de energie-installatie om de rendementen te verhogen.

Waar leidt dit toe

Oplossen comfortklachten

Door middel van het uitvoeren van metingen, inspecties, digitale quickscans of conditiemetingen van installaties, stellen we de oorzaak van klimaat- en comfortklachten vast. Vervolgens lossen we deze op voor u.

Prestatieborging

Wij stellen in overleg met u de behoeften, wensen en eisen op. Deze vertalen wij in meet- en controleerbare Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) die wij opnemen in prestatieonderhoudsbestekken en -contracten. Hiermee leggen we het fundament voor prestatieborging. De prestaties worden gemonitord en geborgd met energiemonitoringtool van ista: ReduQ.

Onderhoudsbeleid

Wij helpen u bij het opzetten van uw onderhoudsbeleid, het begeleiden van de contracten of de implementatie van (prestatie)onderhoudscontracten en houden van aanbestedingen. Daarnaast zorgen wij voor uw meerjarenonderhoudsplannen en -begrotingen.

Regiepartner

Wij participeren in alle facilitaire zaken, zoals begeleiding, toezicht en sturing van de contracten tijdens de uitvoering. Steeds meer opdrachtgevers besteden het hele onderhoudstraject graag uit en stellen istaDES aan als regiepartner. We begeleiden het gehele proces van het oplossen van klachten en storingen tot en met het uitvoeren van een prestatiecontract.

Nulmeting of waardebepaling

Wij beoordelen de status van bestaande installaties. Zowel technisch als financieel. Ook toetsen we of aan de wettelijke voorschriften (keuringen, certificeringen en brandveiligheid) wordt voldaan. Desgewenst adviseren we welke maatregelen nodig zijn om ze op het gewenste niveau te krijgen.

Video istaDES