Bescherming van uw gegevens

istaDES neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij doen er dan ook alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. In dit document is ons privacybeleid vastgelegd waarin we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

istaDES houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt onder andere met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid.
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uitdrukkelijke toestemming aan u(w beheerder) -als wij deze nodig hebben- voor de verwerking van uw persoonsgegevens, behoudens in de gevallen die overeenkomstig het doel zijn, dan wel rechtstreeks voortvloeien uit de wet, akte of reglement.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel voortvloeit uit de wet, akte of reglement.
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

  Als istaDES zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover neemt u dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

  Contactgegevens

Welke persoonsgegevens verwerken wij

We verwerken uw persoonsgegevens doordat u(w beheerder) gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u(w beheerder) een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken, afhankelijk van het product of de dienst die wordt afgenomen:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Browser-fingerprint
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden, dan wel verplicht is op grond van de wet, akte of reglement.


Zo maken wij gebruik van een derde partij voor montage en onderhoud aan het meterpark.

Wij, als istaDES, geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u(w) beheerder ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
istaDES bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we onder meer de volgende maatregelen genomen.

 • Servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • We versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (TLS, voorheen SSL). Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Alle medewerkers van ista Nederland die toegang hebben tot persoonsgegevens zijn getraind in het zorgvuldig omgaan met uw gegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke we van u hebben, voor zover dat niet in strijd is met enige wettelijke bepaling of een bepaling welke voortvloeit uit de akte en/of (model)reglement. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om uzelf te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als u naar aanleiding van ons privacybeleid nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op!

Gebruik website istaDES

Wij verzamelen de volgende informatie van elke download.

 • de naam van het bestand dat is gedownload
 • de datum en tijd van de download
 • de grootte van de data-overdracht
 • of het downloaden succesvol is verlopen
 • IP-adres
 • in sommige gevallen, het besturingssysteem van uw computer en welke browser u gebruikt
 • het internetadres dat u heeft gebruikt.

Wij kunnen geen individueel identificeerbare gebruikersprofielen maken. We verzamelen de bovenstaande informatie alleen voor statistische doeleinden.

Belangrijk
Dit Privacybeleid geldt uitsluitend voor de website van ista. De website van ista bevat links naar andere websites. Houdt u er rekening mee dat ista niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. We raden alle gebruikers van de ista websites aan zich te informeren over het privacybeleid van deze gelinkte websites.

Cookies

istaDES gebruikt zogenaamde cookies op de istaDES website om meervoudig gebruik door dezelfde bezoeker te kunnen herkennen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw internetbrowser opslaat op uw computer. Deze dienen om de website van ista te optimaliseren. De cookies zijn meestal zogenaamde "sessiecookies", die na uw bezoek aan onze website worden verwijderd.

In sommige gevallen geven deze cookies echter informatie om u automatisch te herkennen. Deze herkenning is gebaseerd op het IP-adres dat in de cookies is opgeslagen. De op deze manier verkregen informatie dient om de website van ista te optimaliseren en om het voor u gemakkelijker te maken toegang te krijgen tot de website van ista.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen in uw browser te selecteren; istaDES wijst er echter op dat u in dit geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van de istaDES-website kunt gebruiken.


Deze website maakt gebruik van Matomo Web Analytics, een Open Source Software voor statistische analyse van bezoekers. Matomo gebruikt “cookies”. Cookies zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen op uw computer en tot doel hebben, door middel van gebruiksanalyses de website te optimaliseren. De door de cookies gegenereerde informatie wordt overgebracht naar onze server. Het IP-adres wordt, na verwerking en voordat het wordt opgeslagen, onmiddellijk anoniem gemaakt. De gegevens die worden gegenereerd door de cookie over uw gebruik van deze website zullen niet aan derden worden verstrekt.

Google activiteiten en cookies

Deze website maakt gebruik van de remarketing- of `soortgelijke doelgroep‘ -functie van Google Inc. (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; „Google“). Met deze functie worden, op uw interesses gebaseerde, advertenties getoond op webpagina's via het Google Display Netwerk. Hiertoe wordt een cookie in uw browser opgeslagen wanneer u een website bezoekt. Dit dient om u te herkennen als bezoeker van de website en om bezoeken en gebruiksgegevens te bepalen.

Volgens de eigen informatie van Google worden serverlogboeken opgeslagen, waarin delen van het IP-adres en cookie-informatie gedeeltelijk worden verwijderd na 9 tot 18 maanden. Ga voor meer informatie naar: www.google.com/policies/technologies/ads/

Er zijn verschillende manieren waarop cookies in uw eigen browser kunnen worden gedeactiveerd om deze uit te sluiten van remarketing.

Google biedt de mogelijkheid om een ​​browser invoegtoepassing te downloaden die deze cookies permanent deactiveert via deze volgende link:
https://support.google.com/ads/answer/7395996

U kunt ook de instellingen in uw browser opgeven om de installatie van cookies te deactiveren.

Als u bezwaar wilt maken tegen tracking, kunt u dit doen door uw browserinstellingen aan te passen met betrekking tot cookie-installaties. Informatie hierover vindt u via de volgende links.

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/hoe-zet-ik-functie-niet-volgen-aan
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl
Safari: http://safari.helpmax.net/nl/privacy-en-beveiliging/cookies-verwijderen/

Externe providers kunnen ook browsercookies uitschakelen. Het Network Advertising Initiative (NAI) biedt de mogelijkheid om een ​​opt-out voor uw eigen browser te implementeren. Informatie is te vinden op de volgende pagina. http://optout.networkadvertising.org.

Deze website maakt gebruik van het bijhouden van conversies van "Google-Adwords", een Google-service.

Wanneer u Google-pagina's bezoekt, slaat Google cookies op. U kunt deze deactiveren of deze opslag geactiveerd laten. Als u ervoor kiest om de opslag geactiveerd te laten en u bepaalde websites bezoekt, kunnen Google en ista herkennen dat u op een door ista geplaatste advertentie hebt geklikt en zo naar een ista-pagina bent doorgestuurd. De verzamelde informatie wordt door Google gebruikt om statistieken te genereren voor klanten van Adwords. Deze statistieken bevatten informatie over het aantal gebruikers dat op advertenties heeft geklikt en zijn geleid naar de gekozen pagina's. Op deze manier worden de conversies bijgehouden.

U vindt het privacybeleid van Google hier: https://www.google.nl/policies/privacy/

Google Maps en Google Address Autocomplete

Op de ista website zijn verschillende contactformulieren beschikbaar om contact op te nemen met ons. In dit verband vragen we uw adres voor het verwerken van het verzoek. Ter ondersteuning van de adresinvoer gebruiken we de functie Automatisch aanvullen van Google-adressen van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; "Google").

Gebruik en openbaar maken van gegevens

Bezoekers van de website van istaDES worden altijd op de hoogte gebracht als hun informatie wordt doorgegeven aan derden. U kunt zelf beslissen of u akkoord gaat met een overdracht van uw persoonlijke gegevens aan derden of niet.

Sociale media / sociale bladwijzers

Sociale bladwijzers van LinkedIn en YouTube zijn geïntegreerd op de istaDES-website. Sociale bladwijzers zijn internetbladwijzers waarmee gebruikers van dergelijke services koppelingen en nieuwsberichten kunnen verzamelen. Deze worden alleen op de website opgenomen als link naar de bijbehorende services. Nadat u op de geïntegreerde afbeelding hebt geklikt, wordt u doorgestuurd naar de pagina van de betreffende provider, dat wil zeggen dat alleen dan gebruikersinformatie wordt overgedragen aan de betreffende provider. Voor informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van deze websites, raadpleegt u de gegevensbeschermingsregels van de betreffende providers. 

Aanpassing privacyverklaring

istaDES behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming; de huidige status is mei 2018.  Als u vragen hebt over de verwerking of beveiliging van uw persoonlijke gegevens, kunt u rechtstreeks contact opnemen met ons.