Projecten

Onderstaand treft u een selectie aan van onze
opdrachtgevers en projecten, waar istaDES zorgdraagt
voor het beheer van de WKO installaties.

 

 

Lees hier hoe istaDES de vraagstukken voor zowel de beheerder als eindgebruikers oplost.

Vestia

Het betreft 29 complexen / 2071 woningen.

Hoe pakt istaDES dit aan

Inlezen en vaststellen KPI’s
istaDES is gestart met het inlezen in de technische en financiële processen en het beoordelen van de huidige energieprestaties van de WKO’s. Wanneer een gebouw wordt verwarmd en gekoeld door middel van een WKO is het van belang om vast te leggen welke energieprestaties van het systeem verwacht worden en onder welke voorwaarden preventief onderhoud plaats vindt.

In de volgende fase zal istaDES deze KPI’s samen met Vestia contractueel vastleggen.

Monitoren KPI’s
Niet alleen het vaststellen van deze KPI’s is van belang, het gaat er juist om deze prestatie-indicatoren te registreren en te monitoren. Dit doet istaDES door alle meetpunten binnen de gestelde kaders via de online tool van ista, ReduQ, inzichtelijk en interpretabel te maken.


Rendementsbewaking
Vestia heeft verschillende systemen open / gesloten bronnen, individuele/collectieve opwekking. Op dit moment wordt er gewerkt om alle warmtepompen van ITHO in samenwerking met ITHO radiografisch uit te lezen en in de online portal van ista Nederland op te nemen zodat zowel de bewoners, istaDES als de installateur deze kunnen bewaken. Voor alle collectieven systemen wordt  en inventarisatie gemaakt van de meters om deze via ReduQ uit te kunnen lezen.


Opstellen MJOB met onderhoudspartij
istaDES is op dit moment bezig om in samenwerking met de installateurs een meerjaren onderhoudsbegroting op te stellen om zodoende inzicht te krijgen in de kosten op lange termijn.

 

Aangezien de activiteiten van istaDES voor Vestia recentelijk zijn opgestart, is in deze fase nog geen verdere informatie beschikbaar. Zodra wij nadere informatie hebben over de werkzaamheden, oplossingen en resultaten zullen wij deze opnemen in de case study. 

DeaweB (Duurzame energie alliantie west-Brabant)

DeaweB is een samenwerkingsverband van 4 woningcorporaties in de regio West Brabant, met als concreet plan om de warmte-koude installaties (WKO) te outsourcen. De praktijk van de deelnemers aan DeaweB wees uit dat het zelf beheren van de installaties complex is en dat van veel installaties onbekend is hoe deze presteren.

istaDES is inmiddels betrokken bij het beheer en de optimalisatie van de WKO installaties van 3 woningcorporaties.

Welke werkzaamheden voert istaDES uit

Standaardisatie onderhoudscontracten
istaDES is gestart met het inlezen van de bestaande onderhoudscontracten en heeft deze in overleg met de woningcorporaties gestandaardiseerd en de KPI’s bepaald.

Selectieprocedure onderhoudspartijen
Vervolgens heeft istaDES een aanbestedingstraject uitgezet in de markt en de juiste onderhoudspartijen hiervoor geselecteerd. Met iedere woningcorporaties evalueert istaDES de huidige gang van zaken: Voldoet het huidige onderhoudscontract aan de behoefte van de woningcorporatie / eindgebruikers en hoe geschiedt de uitvoering. Daar waar nodig worden de KPI’s aangescherpt en wordt overleg gevoerd met de onderhoudspartij.

Monitoren KPI’s 
Niet alleen het vaststellen van deze KPI’s is van belang, het gaat er juist om deze prestatie-indicatoren te registreren en te monitoren. Dit doet istaDES door alle meetpunten binnen de gestelde kaders via de online tool van ista, ReduQ, inzichtelijk en interpretabel te maken

Voor alle collectieven systemen wordt een inventarisatie gemaakt van de meters om deze vervolgens via ReduQ uit te kunnen lezen.

Advies inzake de bron van de WKO
Bij een van de bronnen was een koude overschot. De omgevingsdienst wilde hiervoor een technische oplossing, echter door een goed plan van aanpak te maken en te laten zien dat het koude overschot binnen een paar jaar onder het gewenst niveau zal zitten, hoeft dit nu niet.

Kwartaalrapportages
istaDES verzorgt kwartaalrapportages waardoor het functioneren de installaties goed te volgen is en bijgestuurd kan worden. Hierdoor worden storingen voorkomen en wordt het warmteaanbod op de voordeligste manier goed  afgesteld op de warmtevraag.

 

 

Wilt u weten wat istaDES voor uw organisatie kan betekenen of wilt u meer informatie over onze projecten? Bel 010 2455700 of stuur een
e-mail naar daniel.letterie@istades.nl